Kvalitetsarbete

Kommunen arbetar ständigt med förbättringar och att utveckla verksamheterna. Detta görs genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete.

Medborgarundersökning

Exempelvis genomförs varje år en medborgarundersökning där vi frågar våra invånare hur de ser på kommunens verksamheter, hur invånarna upplever att Gislaveds kommun är en plats att leva och bo på, men även vilket inflytande invånarna tycker att det har på de beslut som tas av kommunen.

Omvärldsanalys

Gislaveds kommun arbetar också aktivt med omvärldsbevakning. Vi och vår omvärld är i ständig förändring och arbetet är viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas i rätt riktning. Arbetet mynnar ut i en årlig omvärldsanalys som sedan används i kommunens budgetarbete.

Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år en kvalitetsundersökning som heter "kommunernas kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar Gislaveds kommun i. Undersökningen mäter fem olika områden, bland annat tillgänglighet, trygghet och invånarnas möjlighet till att vara delaktiga i kommunens beslut och utveckling.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-13